27 de març del 2021

Assajos sostenibles I

 Anada i tornada a l'assaig a peu!

Els cantaires de la Capella Polifònica de Girona ens hem posat en marxa.

Apostem per una mobilitat més sosteniblePosa't en marxa tu també!21 de març del 2021

Acte de la Veneració de la Creu

La Capella Polifònica de Girona, dins de les activitats de Setmana Santa que es faran a la ciutat,  participarem a l'acte de la Veneració de la Creu que tindrà lloc el pròxim dia 2 d'abril (Divendres Sant) a les 20h a les escales de la Catedral. 

Enguany, aquest acte serà retransmès en directe per TV Girona. 
19 de març del 2021

Mil, milions de GRÀCIES!!!


A TOTS VOSALTRES!!!!


Malgrat no hàgim guanyat el premi Anselm Clavé a la millor producció en directe, us estem molt agraïts del suport que ens heu donat. Per això i per ser-hi sempre... 

mil, milions de GRÀCIES a tots!!!! 

7 de març del 2021

La Polifònica, nominada (La crònica de Joan Ribas a El Punt Avui)


La Polifònica, nominada

Per al premi al millor espectacle en directe s’ha nominat, entre d’altres, ‘La dama que havia infantat el sol’, estrenada a la catedral de Girona al desembre

La Fede­ració de Cors de Clavé i el Movi­ment Coral Català orga­nit­zen cada any els pre­mis Josep Ansem Clavé del Cant Coral a Cata­lu­nya, amb l’objec­tiu de guar­do­nar les millors pro­duc­ci­ons i els per­so­nat­ges més relle­vants de l’any ante­rior. Els pre­mis són de nomi­nació popu­lar i els atorga un jurat for­mat per pro­fes­si­o­nals vin­cu­lats al món coral i la cul­tura popu­lar. Per al premi al millor espec­ta­cle en directe s’han nomi­nat algu­nes pro­duc­ci­ons, entre les quals hi ha La dama que havia infan­tat el sol, estre­nada a la cate­dral de Girona, dins del cicle de Nadal, a càrrec de la Cape­lla Polifònica de Girona, la coral infan­til Giro­Nins, els solis­tes Pau Riuró i Begoña Alberdi, i la imatge i locució del Grup Proscènium.

L’estrena va tenir lloc el dia 20 de desem­bre pas­sat, en plena crisi per la pandèmia, que va obli­gar –entre altres mesu­res– a res­trin­gir la quan­ti­tat de públic que pre­te­nia acce­dir-hi. Espe­rem que d’ara enda­vant, quan aquest mal moment hagi pas­sat, se’n pugui fer una nova audició, amb el recinte cate­dra­lici ple de gom a gom. Ho va diri­gir l’actual direc­tor de la Polifònica, Martí Fer­rer i Bosch, mem­bre de la junta d’Europa Can­tat, entre altres dedi­ca­ci­ons a pro­jec­tes corals.

El recinte de la seu de Girona va ser un marc impres­si­o­nant per a una actu­ació que era fona­men­tal­ment de cant, però seguint nar­ra­ci­ons que trans­por­ta­ven als fets evangèlics de l’Anun­ci­ació a Maria, i el nai­xe­ment de l’Infant. Músiques esco­lli­des dels mes­tres Fran­cesc Civil, Gou­nod, Martí Fer­rer, Ver­da­let i Cer­vera. A remar­car la peça que donava nom a l’espec­ta­cle –La dama que havia infan­tat el sol–, que també era del recor­dat mes­tre Civil. Alguns moments van ser màgics entre aquell entorn, la diada esco­llida –prop de Nadal– i la veu de la Verge Maria, neta i pura, com la d’un àngel, acom­pa­nyant les melo­dies. La Cape­lla Polifònica de Girona va ser fun­dada en el curs del 1957, com­posta en prin­cipi per nou mem­bres mas­cu­lins, i el mateix nom­bre de mem­bres feme­nins, entre les veus més pro­mi­nents del moment. Sota la batuta del mes­tre Via­der –i els seus suc­ces­sors: Fre­de­ric Pujol, Jordi Ber­nardo, Marta Díez, Joan Asín, Martí Fer­rer...–, ha par­ti­ci­pat en els esde­ve­ni­ments corals més impor­tants d’Europa i ha recor­re­gut les prin­ci­pals cate­drals del cant coral com ara Bru­ges, Inns­bruck, Arezzo i Lucerna, entre mol­tes altres. Han pas­sat més de sei­xanta anys, i la reno­vació de mem­bres ha estat cons­tant. Amb moments de glòria, i també d’altres de decaïment. Però des de fa un temps s’ha revi­fat amb entu­si­asme la coral, per l’acti­vi­tat inces­sant del seu direc­tor, i la constància de l’actual pre­si­denta, Natàlia Donato, i tota la junta. És con­ve­ni­ent que Girona, i les seves ins­ti­tu­ci­ons, donin suport a aquesta nova empenta. Per cert, si voleu, podeu votar en el següent enllaç: