7 de març del 2021

La Polifònica, nominada (La crònica de Joan Ribas a El Punt Avui)


La Polifònica, nominada

Per al premi al millor espectacle en directe s’ha nominat, entre d’altres, ‘La dama que havia infantat el sol’, estrenada a la catedral de Girona al desembre

La Fede­ració de Cors de Clavé i el Movi­ment Coral Català orga­nit­zen cada any els pre­mis Josep Ansem Clavé del Cant Coral a Cata­lu­nya, amb l’objec­tiu de guar­do­nar les millors pro­duc­ci­ons i els per­so­nat­ges més relle­vants de l’any ante­rior. Els pre­mis són de nomi­nació popu­lar i els atorga un jurat for­mat per pro­fes­si­o­nals vin­cu­lats al món coral i la cul­tura popu­lar. Per al premi al millor espec­ta­cle en directe s’han nomi­nat algu­nes pro­duc­ci­ons, entre les quals hi ha La dama que havia infan­tat el sol, estre­nada a la cate­dral de Girona, dins del cicle de Nadal, a càrrec de la Cape­lla Polifònica de Girona, la coral infan­til Giro­Nins, els solis­tes Pau Riuró i Begoña Alberdi, i la imatge i locució del Grup Proscènium.

L’estrena va tenir lloc el dia 20 de desem­bre pas­sat, en plena crisi per la pandèmia, que va obli­gar –entre altres mesu­res– a res­trin­gir la quan­ti­tat de públic que pre­te­nia acce­dir-hi. Espe­rem que d’ara enda­vant, quan aquest mal moment hagi pas­sat, se’n pugui fer una nova audició, amb el recinte cate­dra­lici ple de gom a gom. Ho va diri­gir l’actual direc­tor de la Polifònica, Martí Fer­rer i Bosch, mem­bre de la junta d’Europa Can­tat, entre altres dedi­ca­ci­ons a pro­jec­tes corals.

El recinte de la seu de Girona va ser un marc impres­si­o­nant per a una actu­ació que era fona­men­tal­ment de cant, però seguint nar­ra­ci­ons que trans­por­ta­ven als fets evangèlics de l’Anun­ci­ació a Maria, i el nai­xe­ment de l’Infant. Músiques esco­lli­des dels mes­tres Fran­cesc Civil, Gou­nod, Martí Fer­rer, Ver­da­let i Cer­vera. A remar­car la peça que donava nom a l’espec­ta­cle –La dama que havia infan­tat el sol–, que també era del recor­dat mes­tre Civil. Alguns moments van ser màgics entre aquell entorn, la diada esco­llida –prop de Nadal– i la veu de la Verge Maria, neta i pura, com la d’un àngel, acom­pa­nyant les melo­dies. La Cape­lla Polifònica de Girona va ser fun­dada en el curs del 1957, com­posta en prin­cipi per nou mem­bres mas­cu­lins, i el mateix nom­bre de mem­bres feme­nins, entre les veus més pro­mi­nents del moment. Sota la batuta del mes­tre Via­der –i els seus suc­ces­sors: Fre­de­ric Pujol, Jordi Ber­nardo, Marta Díez, Joan Asín, Martí Fer­rer...–, ha par­ti­ci­pat en els esde­ve­ni­ments corals més impor­tants d’Europa i ha recor­re­gut les prin­ci­pals cate­drals del cant coral com ara Bru­ges, Inns­bruck, Arezzo i Lucerna, entre mol­tes altres. Han pas­sat més de sei­xanta anys, i la reno­vació de mem­bres ha estat cons­tant. Amb moments de glòria, i també d’altres de decaïment. Però des de fa un temps s’ha revi­fat amb entu­si­asme la coral, per l’acti­vi­tat inces­sant del seu direc­tor, i la constància de l’actual pre­si­denta, Natàlia Donato, i tota la junta. És con­ve­ni­ent que Girona, i les seves ins­ti­tu­ci­ons, donin suport a aquesta nova empenta. Per cert, si voleu, podeu votar en el següent enllaç:
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada